Obligationslån

Användandet av medlen från Obligationerna

Adapta har emitterat Obligationerna i syfte att använda influtna medlen från obligationsemissionen (i) för generella företagsbehov (inkluderat, men inte begränsat till investeringar och förvärv av nya projekt) och (ii) för ett internlån som, i samband med Obligationerna, lämnats av Adapta till dotterbolaget Adapta Kongahälla AB för att finansiera delar av en investering i Komarken 1:8, Kongahälla köpcentrum, beläget i Kungälven kommun (”Kongahälla Shopping”).

Syfte med ansökan om handel på Företagsobligationslistan

Syftet med att lista Obligationerna på Företagsobligationslistan är att erbjuda nuvarande obligationsinnehavare en likvid andrahandsmarknad för sina investeringar, samt att erbjuda nya investerare en attraktiv investeringsmöjlighet.

Viktigaste villkor för obligationen

Emittent: Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), org. nr: 556808-2803.

Status: Återbetalningsbar senior säkerställd obligation med rörlig ränta.

Löptid: 3,5 år

Volym: Initialt emissionsbelopp om 325 MSEK med möjlighet till ett ytterligare emissionsbelopp om 300 MSEK givet att vissa villkor är uppfyllda.

Nominellt värde per obligation: 1 000 000 SEK

Utställd: 3 november 2016

Sista förfallodatum: 3 maj 2020

Kupong: 3 månaders STIBOR + 6.50 % p.a., betalbar kvartalsvis i efterskott. STIBOR-golv på 0 %.

Räntebetalningsdag: 3 februari, 3 maj, 3 augusti and 3 november varje år.

Säkerhet: Aktiepantavtal över aktierna i vissa av Emittentens dotterbolag samt säkerhet över vissa koncerninterna lån.

Agent för obligationsinnehavarna och säkerhetsförvaltare: Nordic Trustee & Agency AB (publ).

Ägarförändring (Change of control): Vid en ägarförändring så har varje obligationsinnehavare rätt att begära förtida återbetalning motsvarande 101% av det nominella värdet per obligation.

Lag: Svensk lag

Prospekt

Adapta Fastigheter AB Prospekt ISIN: SE0009161334

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB
Box 7126
103 87 Stockholm, Sweden

Fullständiga villkor

Fullständiga villkor (pdf)

Notice to bondholders (pdf)